کلیدواژه‌ها = آگاهی
مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ و سایر بخش‌ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید-19

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 60-50

10.22038/hmed.2021.56543.1139

جمشید جمالی؛ سید سعید طباطبایی؛ مهدی یوسفی؛ وحید قوامی؛ سعید اخلاقی


بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با ویروس کرونا جدید (کووید-19)

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-22

10.22038/hmed.2020.51509.1078

محمد رحمانیان؛ رضا اینالو؛ فاطمه گلستان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ محمد حیدرنژاد؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست