استرسِ راند بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

چکیده


 گهگاه در راندهای بالینی روش تدریس و بحث همراه با استرس برای شرکت کنندگان در راند است. استرس سبب کاهش فرآیند یادگیری می شود و انگیزه و علاقه و توجه دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این شکی نیست که دانشجویان باید ضروریات  آموزشی هر بخش را فراگیرند و راه کنترل و سنجش فراگیری آزمون پایان بخش است. آموزش بصورت بحث در گروه های کوچک  همراه با حفظ کرامت انسانی دانشجویان و احترام متقابل و بحث گروهی فارغ از استرس میتواند راهبردی مناسب برای برگزاری یک راند موفق باشد