نویسنده = محمد رحمانیان
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی در رابطه با ویروس کرونا جدید (کووید-19)

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 11-22

10.22038/hmed.2020.51509.1078

محمد رحمانیان؛ رضا اینالو؛ فاطمه گلستان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ نوید کلانی؛ محمد حیدرنژاد؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست


اضطراب و استرس ابتلا به کرونا ویروس جدید(کوید-19) در پرسنل درمانی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 80-70

10.22038/hmed.2020.51423.1076

محمد رحمانیان؛ هادی مصلی نژاد؛ احسان رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ سمانه عبیری