تبیین عملکرد آموزشی اساتید دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : یک مطالعه کیفی

سید سعید طباطبایی؛ حسین علی دادی؛ وحید قوامی؛ مریم سرخوش؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ سمیه نصراللهی؛ هادی طهرانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 46-58

10.22038/hmed.2023.73841.1285