بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری در خصوص آماده سازی انگیزش شغلی مبتنی بر تئوری یادگیری خود تعیین کننده

فریبا محمدصالحی؛ سلیمان احمدی؛ امین حبیبی؛ فاطمه تهرانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22038/hmed.2024.78147.1332