نویسنده = ���������� ������������ ��������
روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 4-8

10.22038/hmed.2016.13607

حسین کریمی مونقی؛ امیرحسین میرحقی؛ ساناز عیسی زاده


بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مدیریت و رهبری آموزشی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1388، صفحه 22-29

10.22038/hmed.2009.13715

حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ محمدحسین بحرینی طوسی؛ اکبر درخشان؛ شکرانه صدیق بهزادی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ فاطمه پوراسماعیل


نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستاران در مراکز بهداشتی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1388، صفحه 37-46

10.22038/hmed.2009.13717

علی وفایی نجار؛ حسین کریمی مونقی