نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان برعملکرد سازمانی بهورزان ومراقبین سلامت در شهرستان کاشمر سال 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22038/hmed.2021.58941.1166

فاطمه شاکری خلیل اباد؛ حسن غلامی؛ علی عمادزاده؛ مریم صالحیان؛ فاطمه باقریان فروتقه


بازنگری برنامه درسی کارشناسی پرستاری مبتنی بر مفهوم مراقبت در آموزش: یک مطالعه کیفی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 52-63

10.22038/hmed.2020.49854.1045

مریم صالحیان؛ عباس حیدری؛ حسین کریمی؛ ناهید عاقبتی