نویسنده = مهدیه سرحدی
تحلیل مفهوم اضطراب مرگ در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.63087.1203

مهدیه سرحدی


موانع استفاده از آموزش الکترونیک از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 44-33

10.22038/hmed.2022.60901.1181

سارا آدرویشی؛ نیایش طهماسبی نژاد؛ معصومه آلبوغبیش؛ علی خلفی؛ فاطمه موهبتی کاظمی؛ حمید یزدانی نژاد


انگیزش تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده‌ پرستاری و مامایی زاهدان

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 84-71

10.22038/hmed.2021.60081.1174

مهدیه سرحدی؛ سکینه مظلوم؛ سمیه سلطانی نژاد؛ میثم اربوضیا