بررسی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ

شهرزاد غیاثوندیان؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ حمید آسایش؛ رقیه صادقی؛ محمدرضا آزاده؛ محمد پرورش مسعود

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-34

10.22038/hmed.2020.50081.1053