نویسنده = علی اکبر حیدری
جوانی با تب، لرز، توکسمی و درد گردن

دوره 9، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 30-33

10.22038/hmed.2019.13626

صدیقه بیرجندی؛ علی اکبر حیدری؛ محسن معتکف ماسوله


بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی

دوره 9، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 34-37

10.22038/hmed.2019.13627

حمید قربانی؛ علی اکبر حیدری


بیمار دیابتی با تب و لرز

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 26-31

10.22038/hmed.2018.13632

بهاره قربانی؛ علی اکبر حیدری


بیمار با تب صبحگاهی

دوره 8، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 5-7

10.22038/hmed.2017.13654

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد