ارزیابی کیفیت برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی براساس الگوی CIPP در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

علیرضا حیدری؛ جواد خادمی؛ زهرا خطیرنامنی؛ نرگس رفیعی؛ سیدکمال الدین میرکریمی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ منصوره لطفی؛ معصومه سهرابی

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 20-6

10.22038/hmed.2020.49976.1051

نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیرامون راهکار مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایشان در دانشگاه

یلدا روانشاد؛ محمد اعتضادرضوی؛ جعفر مدبر؛ کیارش قزوینی؛ آذر فانی؛ رضا پروانه؛ رویا وطن خواه؛ فاطمه پوراسماعیل؛ عصت دلیریان؛ ساره حسینی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 8-11

10.22038/hmed.2016.13645