مقاله پژوهشی

"مراقبت از سلامت دهان‌ : از تمرکز ویژه تا کمرنگ یا مفقود "تجارب اساتید و اعضای هیات علمی رشته پرستاری از آموزش سلامت دهان به دانشجویان مبتنی بر برنامه درسی مقطع کارشناسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

زهراسادات منظری؛ مریم طورانی مالیدره؛ سیده زهرا یعقوبی ال