کلیدواژه‌ها = آموزش بالینی
تعداد مقالات: 6
2. ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-47

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


3. دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 84-74

10.22038/hmed.2020.52169.1087

محمد رضا جانی؛ زهره برزگری اسفدن؛ محمدرضا رزم ارا؛ اسما نیکخواه بیدختی؛ حمید قریب؛ قاسم دستجردی؛ حسین لطفی


4. تاثیر بکارگیری سیستم یادگیری به کمک همتایان از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 26-42

10.22038/hmed.2020.48151.1020

فاطمه مؤدب؛ عاطفه قنبری؛ عزت پاریاد؛ مرضیه جهانی؛ آسیه صدیقی


5. بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 64-78

10.22038/hmed.2020.50395.1058

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی