کلیدواژه‌ها = آموزش بالینی
ارتباط کیفیت آموزش بالینی و علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی دانشجویان علوم توانبخشی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-47

10.22038/hmed.2021.55659.1128

معصومه رستمی معز؛ زهرا مرتضوی؛ رویا نحفی وثوق؛ مهنوش شهبازی؛ سعیده سادات مرتضوی


دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی قاین درباره عوامل بازدارنده و تسهیل کننده موثر بر یادگیری مهارتهای بالینی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 84-74

10.22038/hmed.2020.52169.1087

محمد رضا جانی؛ زهره برزگری اسفدن؛ محمدرضا رزم ارا؛ اسما نیکخواه بیدختی؛ حمید قریب؛ قاسم دستجردی؛ حسین لطفی


تاثیر بکارگیری سیستم یادگیری به کمک همتایان از دیدگاه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 26-42

10.22038/hmed.2020.48151.1020

فاطمه مؤدب؛ عاطفه قنبری؛ عزت پاریاد؛ مرضیه جهانی؛ آسیه صدیقی


بررسی عوامل استرس زا در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 64-78

10.22038/hmed.2020.50395.1058

فاطمه دربان؛ مریم باقری؛ حمید رضا بهنام وشانی؛ فاطمه حاجی آبادی