نمایه نویسندگان

آ

 • آریان، مهناز بیماری با تب، تورم، اریتم و گرمی در بازوی چپ به دنبال ترومای جسم خارجی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-38]

ا

 • ابراهیم زاده، مریم خانم 61 ساله با لوکمی حاد و ضایعۀ روی بینی و کشت خون مثبت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]

ب

 • بجدی، امین بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 8-11]
 • بجدی، امین بیمار با تب و کاهش هوشیاری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-27]

ت

 • تقیان، احسان ارائه مداخله مختصر جهت پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 21-25]
 • توانایی ثانی، اشرف بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 32-34]

ج

 • جوان رشید، عبدالله ارزیابی میزان استفاده‌پذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان دوره تخصص دندانپزشکی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 12-20]

ح

 • حیدری، علی اکبر بیمار دیابتی با تب و لرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 26-31]
 • حیدری، علی اکبر بیماری با تب، تورم، اریتم و گرمی در بازوی چپ به دنبال ترومای جسم خارجی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-38]
 • حیدری، علی اکبر مقاله ویژه عفونی: بروسلا، ترومبوسیتوپنی و خونریزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 39-42]
 • حیدری، علی اکبر بیمار با تب صبحگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 5-7]
 • حیدری، علی اکبر بیمار با تب، لرز، درد عضلانی-استخوانی، کاهش وزن، توهم بینایی، اسهال، ضایعات جلدی، تورم بیضه، پلئوسیتوز، لکوپنی وکشت خون مثبت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 12-18]
 • حیدری، علی اکبر مقاله ویژه: آندوکاردیت ایزوله تریکوسپید بدون اعتیاد تزریقی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 32-35]

د

 • درخشان، اکبر بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 3-11]
 • دشتی رحمت آبادی، مرضیه بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 3-11]

ر

 • رضاپور، فاطمه ارزیابی میزان استفاده‌پذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان دوره تخصص دندانپزشکی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 12-20]
 • رواق، مهناز بیمار با تب، لرز، دیسترس تنفسی، اسهال، استفراغ، زردی و اختلال هوشیاری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 28-31]

س

 • سروقد، محمدرضا بیمار با تب صبحگاهی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 5-7]
 • سروقد، محمدرضا بیمار با تب، لرز، دیسترس تنفسی، اسهال، استفراغ، زردی و اختلال هوشیاری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 28-31]

ش

 • شریف مقدم، هادی ارزیابی میزان استفاده‌پذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان دوره تخصص دندانپزشکی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 12-20]

ص

 • صالح نیا، نسیم بیمار با تب، لرز، درد عضلانی-استخوانی، کاهش وزن، توهم بینایی، اسهال، ضایعات جلدی، تورم بیضه، پلئوسیتوز، لکوپنی وکشت خون مثبت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 12-18]

ع

 • عباسی، زهرا ارائه مداخله مختصر جهت پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 21-25]
 • عربیخوانی، خاطره بیمار با زخم نکروتیک وسیع و پیشرونده روی ساق پای راست [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 8-11]
 • عربیخوانی، خاطره بیمار با تب و کاهش هوشیاری [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-27]

غ

 • غلامی، حسن بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 3-11]

ق

 • قبولی، محمدجواد خانم 61 ساله با لوکمی حاد و ضایعۀ روی بینی و کشت خون مثبت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 19-31]
 • قربانی، بهاره بیمار دیابتی با تب و لرز [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 26-31]

و

 • وکیلی، ویدا ارائه مداخله مختصر جهت پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 21-25]

ی

 • یزدانی، شهرام بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 3-11]
 • یعقوبیان، فریده بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 32-34]