تبیین عملکرد آموزشی اساتید دانشکده بهداشت مشهد از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : یک مطالعه کیفی

سید سعید طباطبایی؛ حسین علی دادی؛ وحید قوامی؛ مریم سرخوش؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ سمیه نصراللهی؛ هادی طهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.22038/hmed.2023.73841.1285