همبستگی انگیزه ، خودکارامدی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم

فاطمه شریفی فرد؛ فائزه کبرایی آبکنار؛ محسن فارسی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ الهام علی مددی؛ مهسا حاجی محمدحسینی

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 60-71

10.22038/hmed.2022.65950.1225

بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید 19 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

ندا اورکی فر؛ نگین مرادی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ معصومه حسینی بیدختی؛ مریم سعادت؛ مجید روانبخش؛ خدیجه گیم؛ درسا حامدی؛ مریم دلفی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 81-71

10.22038/hmed.2021.55629.1127

مقایسه دیدگاه اعضای هیئت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص گراند راند های برگزار شده در این گروه آموزشی

الهه حیدری؛ فائزه احسنی؛ فروغ رخشانی زاده؛ مریم عمادزاده؛ راحله فرامرزی گرمرودی؛ علیرضا پیوندی نجار

دوره 11، شماره 3، دی 1399، صفحه 32-20

10.22038/hmed.2020.49684.1041