تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

"مراقبت از سلامت دهان‌ : از تمرکز ویژه تا کمرنگ یا مفقود "تجارب اساتید و اعضای هیات علمی رشته پرستاری از آموزش سلامت دهان به دانشجویان مبتنی بر برنامه درسی مقطع کارشناسی پرستاری: یک مطالعه کیفی

زهراسادات منظری؛ مریم طورانی مالیدره؛ سیده زهرا یعقوبی ال

دوره 14، شماره 4، آذر 1402، صفحه 75-88

10.22038/hmed.2023.71154.1263

نیازهای آموزشی حوزه پژوهش کارمندان رشته های علوم پزشکی شاغل در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان و الغدیر ابهر در سال 1398

مریم محمدی؛ سمیه عبدالهی ثابت؛ لیدا ساسانی؛ احمد جلیلوند؛ مژگان ریاحی؛ مهران تهرخانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 73-85

10.22038/hmed.2021.53727.1109

بررسی تأثیر تدریس به روش یادگیری مبتنی بر تیم بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان فوریت‌های پزشکی در درس تریاژ

شهرزاد غیاثوندیان؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ حمید آسایش؛ رقیه صادقی؛ محمدرضا آزاده؛ محمد پرورش مسعود

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-34

10.22038/hmed.2020.50081.1053

دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97

مجید خادم رضاییان؛ زهرا محمد زاده؛ مجید فیروزی فورگ؛ کیارش قزوینی؛ لیدا جراحی؛ مسعود یوسفی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 20-31

10.22038/hmed.2020.45911.1013