مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2021.51453.1077

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی اثربخشی آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش‌های "فیلم آموزشی" و "ساختارمند گروهی با استفاده از خود ارزیابی ویدیویی" بر دانش و مهارت کارگران انجمن صنفی ساختمانی

اسماعیل عباس زاده مهرابادی؛ مجید قشلاقی؛ سهیلا برزگر؛ مصطفی جوادی؛ خدیجه نصیریانی؛ حسین نظمیه؛ حسین فلاح زاده؛ سجاد رئیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22038/hmed.2024.77980.1331

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و سبک ها ی مدیریت کلاس در مربیان بهورزی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور

زهرا فرزادی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ وحید قوامی؛ هادی زمردی نیت؛ اعظم صالح نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22038/hmed.2024.77486.1317

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری در خصوص آماده سازی انگیزش شغلی مبتنی بر تئوری یادگیری خود تعیین کننده

فریبا محمدصالحی؛ سلیمان احمدی؛ امین حبیبی؛ فاطمه تهرانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22038/hmed.2024.78147.1332

مقایسه تطبیقی برنامه آموزشی دوره دکتری پرستاری ایران با دانشکده پرستاری، مامایی و مراقبت‌های تسکینی فلورانس نایتینگل

محسن ادیب-حاج باقری؛ مریم موحدی نجف آبادی؛ مریم ابراهیم پوررودپشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22038/hmed.2024.78649.1350

نامه به سردبیر

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی

مقاله مروری

مقاله پژوهشی