دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22038/hmed.2021.53519.1107

فاطمه احمدی بمرود؛ مجید خادم رضاییان؛ جواد سرابادانی


بررسی ارتباط ویژگی اساتید بالینی با رضایتمندی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی واحد قم ۱۳۹۹-۱۳۹۵

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22038/hmed.2022.61889.1195

نگین قاسم پور؛ لیلا کاظم نژاد ماتک؛ نیره رضوانی منفرد


تحلیل مفهوم اضطراب مرگ در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.63087.1203

مهدیه سرحدی


ارزیابی اثربخشی کارگاه آموزشی اساتید مشاور به روش ایستگاهی بر تغییر دانش و نگرش اعضای هیات علمی پیرامون وظایف استاد مشاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.22038/hmed.2022.64223.1212

رضا گنجی؛ عبداله رازی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ علیرضا عباسپور؛ حسن نامدار احمدآباد


بررسی مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.64613.1214

میترا مهدویان؛ مهسا ریحانی؛ رویا جاجوندیان؛ سمیرا بشیریان


ارزیابی دانش، نگرش و مهارت تکنیسین های داروخانه های شهر اهواز با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و ارائه پودمان آموزشی مناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.64943.1216

مهدی کیانی فرد؛ تقی جباری فر؛ احمد زندوانیان


ارزیابی آموزش سرپایی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه کارورزان پزشکی، سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.65198.1219

افسانه یخ فروش ها؛ امیر امین؛ منیرالسادات میرزاده


همبستگی انگیزه ، خودکارامدی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22038/hmed.2022.65950.1225

فاطمه شریفی فرد؛ مهسا حاجی محمدحسینی؛ فائزه کبرایی آبکنار؛ محسن فارسی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ الهام علی مددی


تبیین چالش های آموزش بالینی دانشجویان پزشکی در پاندمی کووید 19

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22038/hmed.2022.68174.1236

فاطمه باقری؛ زهره خلجی نیا


بررسی تجارب زیسته دانشجویان از برنامه درسی تجربه شده در آموزش مبتنی بر و ب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22038/hmed.2023.71138.1264

نجمه ابراهیمی؛ حسین شکوهی فرد؛ محمد اکبری


بررسی ویژگیهای استاد خوب از دید دانشجویان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.69278.1245

رونا بحرینی؛ مهران سردرهء؛ معصومه قلی زاده


بررسی درک و دیدگاه ماماها از آموزش بالینی مامایی اثر بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.69258.1244

فهیمه مرادی؛ سلیمان احمدی؛ امین حبیبی؛ فاطمه تهرانی فر


واکاوی تجربه‌زیسته دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از کلاس‌های مجازی دوران کرونا: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.69171.1243

سهیلا حسین پور؛ افسانه شهسواری؛ سعید شریفی رهنمو


مقایسه یادگیری به روش کلاس معکوس و کلاس سنتی در دستیاران پزشکی خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67415.1231

زهرا عطائی؛ نسرین میلانی؛ مجید خادم رضاییان


تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر میزان سوءرفتار مراقبین خانوادگی نسبت به سالمندان در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22038/hmed.2023.67024.1262

شهره بهروز؛ راضیه سادات مرتضوی نژاد؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا زنده طلب؛ علی عمادزاده


نامه به سردبیر

بررسی تاثیرآموزش به روش ترکیب واقعیت مجازی و واقعیت افزوده درجراحی CABG(جراحی بای پس عروق کرونر) برمیزان عملکرد دانشجویان کارشناسی اتاق عمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22038/hmed.2023.69629.1246

فرشته سرگلزایی؛ احمد قدمی؛ فاطمه شاه نظری؛ اطهر امید؛ طیبه آذرمهر


مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آنژین صدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1402

10.22038/hmed.2023.70203.1253

محمد رضا جانی؛ محمدهادی سروری؛ سید مصطفی محسنی زاده؛ مریم سادات کاتبی


طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم، کاربردها و مخاطرات روش‌های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس الگوی ADDIE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2021.51453.1077

محمود علی نژاد نامقی؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ مسعود پزشکی راد؛ امیرحسین ضیائی


اجرای آزمون پیش کارورزی و پیش کارآموزی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2023.70704.1259

محسن اسدی نژاد؛ سارا خادمی؛ امیرحسین ضیائی؛ شبنم علومی


بررسی خودارزیابی استفاده از آموخته های دوره کارآموزی رادیولوژی در دانش آموختگان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22038/hmed.2023.72321.1273

مینا افشار؛ فرنود رجب زاده؛ احسان حسن نژاد